Rođen 23. 02. 1978 godine. u K. Mitrovici. Radi kao
 profesor filozofije i sociologije, bio je angažovan kao:
 asistent na istraživanjima Medium (agencije za istr.
 javnog mnjenja), asistent na istraživanjima BBSS (Gallup
 religija. international), asistent na istraživanju T&B
 Consult (Kopenhagen) i filozofskog fakulteta K.M
 (rezultati izloženi u studiji ''Stanovnici severnog Kosmeta
 

o međunarodnoj pomoći i građanskim vrednostima, 2003),

 

asistent na MSC (Civilno društvo i politički aktivizam).

 Sekretar DDA (Društvo dobre akcije). Član Srpskog
 sociološkog društva. Priredio ''Hrestomatiju tekstova
 primenjene etike''. Zanimaju ga još i komunikologija,
 logika, antropologija...
 

  
 
 
 
e-mail adresa: brankokm@yahoo.com
 
 
 
 
SAŽETAK
Knjiga „Etika"" predstavlja sažet pregled filozofskih pogleda na pitanja etičnosti kao
odnosa ljudi prema sebi i drugima. Problemi etičnosti, njihovo različito tumačenje,
poimanje i shvatanje značajan su deo filozofije uopšte. Zbog toga nimalo ne
iznenađuje potreba filozofa da značajan deo svojih razmatranja posvete ovom
fenomenu.
 
Prvi takvi radovi sežu u period antičke filozofije. Baveći se problemima etike,
utemeljivači filozofije - Sokrat, Platon, Aristotel i dr. nametnuli su etička pitanja u
centar filozofskih promišljanja, a isto tako odredili put razvoja etike kroz kasnija
objašnjenja ovog fenomena u radovima srednjevekovnih i novovekovnih filozofa,
koji su takođe predstavljeni u ovoj knjizi. Svi ovi radovi predstavljaju podlogu
ispitivanju etičnosti dajući objašnjenja apstraktno - teorijskog karaktera koja u
manjoj ili većoj meri uzimaju u obzir praksu kao orijentir svojih konačnih zaključaka.
 
Međutim, upoređujući teorijske zaključke filozofskih promišljanja sa praktičnim
ispoljavanjima moralnosti, odnosno spuštajući se sa visina apstraktno -
spekulativno-teorijskih promišljanja na konkretan društveni nivo manifestovanja
etičnosti, dolazimo do zaključka, da se, kao možda nigde drugde, ukazuje dubok
jaz. Ako pratimo kulturno - civilizacijski razvoj društva, shvaćenog u globalnim
razmerima tj. celokupnog čovečanstva, od najstarijih vremena do danas, nesumnjiv
je napredak u gotovo svim oblastima. Ali ako se pozabavimo pitanjima morala
(etičnosti), doći ćemo do zaključka da u ovoj oblasti društvenog odnosa ne
možemo govoriti o napretku, čak bi se pre moglo ukazivati na stagniranje, pa i na
nazadovanje u odnosu na pre svega tehničko - tehnološki napredak čovečanstva.
Ovo nam daje više nego opravdan razlog da se bavimo pitanjima etičnosti, pre
svega sa kritičkog aspekta.
 
Jedna od oblasti društvenog delovanja u kojoj je etičnost često na ispitu jeste
medicina. Proces lečenja, zbog svojih specifičnih osobina, posebno je osetljiv sa
aspekta uspostavljanja poverenja između lekara i pacijenata, a etički momenat se
nalazi u samom centru procesa uspostave poverenja. Ova knjiga nam pruža uvid u
principe uspostave poverenja i etičkog ponašanja kroz razne oblasti medicinsko -
psihološke prakse i objašnjenje delikatnih fenomena poput eutanazije,
abortusa, polnog života…
 
Etika međuljudskih odnosa takođe je obrađena kroz poglavlje Lični odnosi, a etika
političko - društvenih odnosa kroz nekoliko poglavlja: Poslovna etika, Politika i
problem prljavih ruku i Rat i mir.
 
Procesi kojima smo svedoci, kako oni lokalnog tako još više globalnog karaktera, u
kojima partikularni interesi odnose prevagu nad opštedruštvenim ciljevima i
interesima, civilizacija u kojoj sve više materijalni interesi odnose prevagu nad
duhovnim kategorijama čovekovog razvoja, zahtevaju jedno ovakvo razmatranje i
preispitivanje etičkih dilema. Ovde se ne radi o istorijskoj retrospektivi, već o
pokušaju sagledavanja savremenih društvenih kretanja kroz prizmu moralnih
shvatanja zasnovanih na stavovima najvećih teoretičara etike.
 
Prilagođavajući se savremenim trendovima i tendencijama, čovek kao pojedinac
neminovno menja određena shvatanja i poglede na svet oko sebe. Važno je da
širina u ponašanju zasnovana na prethodnim shvatanjima ipak ostane u granicama
„normalnosti"", a te granice najbolje i najlakše ćemo odrediti ako nam polazna
osnova u razumevanju i nas samih i našeg okruženja, bude u etičkim
razmatranjima utemeljenim od strane najvećih svetskih filozofskih umova.
 
 Vitas Nikica
 
 
 
 
Branko Milić dosad je na našem portalu objavo sedam knjiga. Te knjige dostupne
su za preuzimanje s portala. Linkovi s kojih možete preuzeti knjige su sljedeći:
 
"ISTORIJA FILOZOFIJE I" - http://www.digitalne-knjige.com/milic.php
 
"ISTORIJA FILOZOFIJE II" - http://www.digitalne-knjige.com/milic2.php
 
"ETIKA" - www.digitalne-knjige.com/milic3.php
 
"ISTORIJA FILOZOFIJE III" - http://www.digitalne-knjige.com/milic4.php
 
"ISTORIJA FILOZOFIJE IV" - http://www.digitalne-knjige.com/milic5.php
 
"ISTORIJA FILOZOFIJE V" - http://www.digitalne-knjige.com/milic6.php
 
KA FILOZOFIJI I. - http://www.digitalne-knjige.com/milic7.php
 
 
  
  
 
 
Dva osnovna značenja ili načina upotrebe reči moral
Osnovni oblici ispoljenje morala, ili: inventar osnovnih etičkih pojmova
Opšta uvodna odredba morala
ISTORIJSKI PRIKAZ ETIČKIH UČENJA
POREKLO ETIKE
Traganje za opravdanjem
Privlačnost egoizma i društveni ugovor
Moralni činjenički argument
Dualističke maštarije
Preimućstva etiologije
Dve primedbe
Društvenost, sukob i poreklo morala
Problem pristrasnosti
Da li je moral reverzibilan?
ANTIČKO DOBA
SOKRAT
Značaj Sokratove dijalektike za naučno osnivanje etike
Formalni principi Sokratove etike
Vrlina je znanje Ona je samo jedna i postiživa
Niko ne greši namerno
Veština merenja
Materijalni principi Sokratove etike Saznanje dobra
Samousavršavanje
Blaženstvo
PLATON
Učenje o najvišem dobru Istovetnost korisnog i prijatnog sa dobrim
Učenje o idejama i ideja Dobra
Slika o pećini
Ideja Dobra ili stavljanje vrednosti iznad činjenica
Okretanje od pojavnog sveta
Predanost svetu i životu
Blaženstvo Blaženstvo kao cilj života
Sadržaj blaženstva
Delovi duše i podela vrlina Njihov razvitak i sticanje Dve oblasti duše
Poslanica Menekeju
O zadovoljstvu
Naopako shvatanje Epikura
O Vrlinama
O društvu i državi
O prijateljstvu
O mudracu
Epikurova škola
STOICI
Svrha života Vrlina
Afekti i njihovo zasnivanje
Vrednosti i dužnosti
Mudrac
Socijalna etika
Uz opštu karekteristiku
VOLTER
RUSO
ENCIKLOPEDISTI
SPINOZA
Spinozin pojam svijeta
Osnov moralnih sudova
Moralni imperativi
Opšta karakteristika
KANT
Temeljna pojmovna određenja Razvitak i motivi Kantovske etike
Dobra volja
Značaj ovog pojma
Moralni zakon
Istorijsko mjesto Kantovske etike
HEGEL
Teorija volje
Moralno, nagoni i sreća
Pojam objektivnog duha: ideja prava
Pojam moralnosti: savjest
Suština i porijeklo zla
Najviši stepen objektivnog duha: moralnost
Kritička razjašnjenja
ŠOPENHAUER
Samilost kao moralni princip
Askeza
NIČEI HARTMAN
POMOĆNE SNAGE HUMANOSTI: SOCIJALIZAM I HRIŠĆANSTVO
KRATKA ISTORIJA MEDICINSKE ETIKE
Sadržina i određenje pojma medicinska etika
Osnovni principi
Šta je dvostruki efekat (double effect)?
Definicija medicinske etike
Neke medicinskoetičke dileme i kontroverze (primeri)
Glavna područija medicinske etike
Odlučivanje o kraju života
Definisanje smrti
Šanse za povratak u život
Transplantacija organa
Saopštavanje loših vesti Dileme i kako im pristupati
Još o hermeneutičkom pristupu: "Slučaj zaboravne ožalošćene"
Protokol Roberta Bakmena: šest faza u saopštavanju gorke istine
ETIČKI PROBLEMI U MEDICINI
BOLESNIK KAO OBJEKT LEČENJA
Empatija
BOLESNIK KAO SUBJEKAT LEČENJA
Etički stav zdravstvenog radnika prema bolesnicima
u onkologiji i prema umirujućem bolesniku
Etički stav zdravstvenog radnika obolelom od zarazne bolesti
Etički stav zdravstvenog radnika prema porodici bolesnika
Etički stav zdravstvenog radnika prema drugom zdravstvenom radniku
Šta je pomaganje?
Pravda, ne milostinja
Šta je to razvoj?
Svetski populacioni trendovi
Dužnost da se ublaži siromaštvo
Izvan oblasti naše odgovornosti
Nepovredivanje ljudi i vrednost slobode
Koliko mnogo brige?
Šta je etika zaštite okoline?
Etika usmerena na ljude
Etika usmerena na životinje
Etika usmerena na život
Prava za stene?
Ekološki holizam
Opravdavanje etike okoline
EUTANAZIJA
Uvod
Dobrovoljna, ne-dobrovoljna i nedobrovoljna eutanazija
Aktivna i pasivna eutanazija
Ubijanje delovanjem i izostajanjem delovanja i puštanje da se umre
Obična i izuzetna sredstva
Nameravanje smrti i predviđanje da će se smrt desiti
Zaključak
ABORTUS
Uvod
Konsekvencijalistički argument u korist abortusa
Abortus i ženska prava
Pitanja o moralnom statusu fetusa
Etički oblici »poštovanja života«
Genetski humanitet
Kriterijum osćajnosti
Ličnost i moralna prava
Zašto je rođenje moralno važno
Potencijalna ličnost
Pregled i zaključak
Tradicionalni zapadni moral Dualizam u antičkoj Grčkoj
Judeo - hrišćanska misao
Kritika hrišćanske pozicije
Ljubav i prisnost
Kritika ljubavi i prisnosti
Kontraktivistički pristup
Libertinsko shvatanje
Kritika libertinizma
Kantovske modifikacije
Kritika kantovske modifikacije
Osporavanje sa političke levice
Klasični marksizam
Kritika marksizma
Feministička shvatanja
Kritika feminizma
LIČNI ODNOSI
Moral i lični odnosi: da li se sukobljavaju?
Uzajamno dejstvo morala i ličnih odnosa
JEDNAKOST DISKRIMINACIJA I PROTEKCIJA
Uvod
Unapred usmereni razlog
Unapred usmereni razlog
ŽIVOTINJE
Uvod
Prava
Utilitarizam
Simpatija
ZLOČIN I KAZNA
POLITIKA I PROBLEM PRLJAVIH RUKU
Uvod
Makijavelistički izazov
Ispitivanje savremene rasprave
Problem korupcije
Relevantnost »moralnih situacija«
RAT I MIR
Etika i upotreba nasilja u ratu
Realizam
Pacifizam
Teorija pravednog rata
Zahtev za diskrimanacijom
Etika i nuklearno oružje
Argument rđavih namera
Zastrašivanje i posledice
ETIKA INŽINJERA
HIPOKRATOVA ZAKLETVA
ZAKLETVA FLORENS NAJTINGEJL
INTERNACIONALNI KODEKS MEDICINSKE ETIKE
DEKLARACIJA SVETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE
LISABONSKA DEKLARACIJA
TOKIJSKA DEKLARACIJA
PISMO PAULA MANTEGACA SINU
 
Bilješka o piscu
Sadržaj
 
 
12
13
17
21
21
21
24
25
28
30
32
33
35
40
45
45
45
50
 
53
54
57
59
62
65
65
67
74
79
81
84
87
90
93
97
98
103
105
106
110
112
113
117
117
120
121
124
127
129
141
145
159
167
168
174
178
181
187
187
198
200
202
208
216
220
222
224
226
228
231
235
243
245
250
255
267
279
285
285
289
311
313
319
324
327
328
336
344
358
352
357
357
361
364
367
 
379
389
391
397
399
401
403
405
409
412
415
419
422
423
425
427
428
431
441
441
443
445
447
450
453
456
459
459
460
463
466
468
469
470
473
477
479
480
484
485
488
489
490
491
492
493
495
496
497
497
499
499
502
509
509
516
523
527
536
543
543
549
553
553
558
565
579
579
581
585
591
592
601
601
601
603
605
608
613
615
618
626
633
634
635
637
639
640
641
 
652
644
  
  
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present