Ro?en je 2.2.1942. godine u Crni?kom Kameniku kod Kre?eva.
 Osnovnu ?kolu zavr?io je u Fojnici, a U?iteljsku ?kolu u Sarajevu.
 Nakon zavr?etka U?iteljske ?kole, pet godina je radio kao u?itelj
  u kre?evskom kraju.
 
 Godine 1969. odlazi sa suprugom Lucom na privremeni rad u
 Njema?ku. Tu stje?e po?etni kapital te bogato radno i ?ivotno
 iskustvo, koje ga kasnije usmjerava na pokretanje i razvijanje
 privatnog biznisa. U tom poslu roditeljima se pridru?uju i trojica
 sinova: Zvjezdan, Svjetlan i Goran, koji nastavljaju poduzetni?ku
 obiteljsku tradiciju i danas su vlasnici tvrtki koje posluju u BiH i
  Hrvatskoj.

  Uporedo s poslovnim aktivnostima, Anto Stani? bavi se i knji?evnim stvarala?tvom. Do sada je
 objavio vi?e od 30 knjiga poezije i proze. Poetske i knji?evne radove objavljuje u ?asopisima i
 listovima te na radijskim i televizijskim programima. Snimio je i film pod naslovom "Pe?at moje du?e"
 u kome prezentira svoje pjesni?ko stvarala?tvo.
  
 O knjigama Ante Stani?a pisali su brojni profesori, knji?evnici i knji?evni kriti?ari. Djela su mu
 prevedena na vi?e stranih jezika. Roman "Bako, za?to pla?e?" progla?en je 2014. romanom godine
 od Udru?enih 48 TV stanica Srbije.
 
 Utemeljitelj je i predsjednik Knji?evne zaklade/fondacije "Fra Grgo Marti?" iz Kre?eva.
 
 ?lan je Dru?tva pisaca BiH, Dru?tva hrvatskih knji?evnika HB, te Hrvatske Akademije znanosti u
 umjetnosti u Mostaru.
  
 
 
 
 
e-mail adresa: stanicanto@hotmail.com
 
 
 
 
 
ISPOSTAVLJENI ?IVOTNI RA?UNI
 
Um je mjesto za sebe i u skladu s tim od raja mo?e na?initi pakao i od pakla raj. Tako je to
opisao u svom remek-djelu Izgubljeni raj engleski knji?evnik John Milton. Um je mjesto gdje
sve po?inje i zavr?ava: dobre i lo?e misli, rije?i, djela, utjecaji i sl. Na? junak ili anti-junak
(ovisno o percepciji) Peter Bergkvist nije bio iznimka.
?itaju?i retke romana ?ivot ispostavlja ra?une, autora Ante Stani?a i pripremaju?i se za
prijevod istoga, kao i recenzije gdje je Peter vrlo o?tro kritiziran poku?ala sam se staviti u
njegove cipele. Na?a htijenja i ?elje su rijetko harmonizirane sa stvarno??u i izazovima
koje svaki dan sa sobom nosi. ?to je, naposljetku, pogre?no da s tim da stremimo ne?emu
vi?em? Naj?e??e je pogre?no to ?to u ?arkoj ?elji da to vi?e postignemo previdimo sudbine
drugih ljudi u tom cijelom procesu i kako ?e se sve to odraziti na njih. ?ele?i se obogatiti i
u?ivati u ?ivotu, Peter je odabrao lak?i na?in ostvarenja svog zacrtanog cilja ne mare?i tko
?e sve na tome putu nastradati. No, zaboravio je na ne?to vrlo bitno, a rije? je o savjesti
i zakonu karme, Svevi?njega, neke vi?e sile. Oni mirno i tiho sjede u nekom skrivenom kutku
i promatraju sve na?e podvige ?ekaju?i pravi trenutak da se jave i natjeraju nas da
preispitamo svoje rije?i i djela. Obi?no pomislimo da je tada prekasno. Ja bih ipak rekla da
se tu radi o drugoj prilici koju rijetko dobivamo, a samim tim je i trebamo pametno iskoristiti.
 
Nakon bliskih susreta s onima kojima je krojio sudbinu ( u ovom slu?aju ovisnika/ca),
gubitaka vlastite djece i nemogu?nosti izgradnje ?ivota o kakvome je sanjao uslijed trulih
temelja na kojima je trebao po?ivati, Peter je dobio drugu priliku da se iskupi za svoja
nedjela kroz jedan vid skromnog ?ivota i pomaganja drugima u skladu s novonastalom
situacijom. Uspio je ostvariti ponovni kontakt sa svojom djecom, okrenuo se kreposnom
na?inu ?ivota i gorko se pokajao za svoje grijehe iz pro?losti.
 
Peter ne mora nu?no biti utjelovljenje jednog zlo?estog, ambicioznog de?ka koji je gazio
preko le?eva ne pitaju?i za cijenu bilo ?ega. Peter ne mora biti isklju?ivo diler iz romana
Ante Stani?a. Peter vrlo lako mo?e biti i utjelovljenje dana?njeg prototipa ?ovjeka. ?ivimo
u vremenu kada je novac bo?anstvo kojem se klanjamo i u kojeg ufamo i pri tome ne
biramo na?ine i sredstva da do?emo do njega. Za to nije potrebno da budemo dileri.
Potrebno je samo da budemo dovoljno be??utni i sebi?ni, kakav je bio i Peter dobar dio
svog ?ivota, i ve? smo tu u gore navedenom romanu. Ve?inu dana?njih Petera nije briga da
li je njihovoj/m zaposlenici/ku dijete bolesno, da li ?e neki/a dje?ak/djevoj?ica imati priliku
za bezbri?no djetinjstvo i obrazovanje, da li je njihov susjed/a u mogu?nosti skucati barem
jedan obrok dnevno. A oni, za?udo, nisu dileri. Mi kao dru?tvo podupiremo gore navedene
vrste Petera, dok Petera Bergkvista o?tro i nepokolebljivo osu?ujemo ne pitaju?i se da li
smo danas nekog Petera potap?ali po ramenu zbog svega ?to ?ini pod krinkom dobra.
Ovime ne opravdavam djela junaka ovog romana, ali me natjerao da se zapitam koliko
sam licemjerna i koliko u svom licemjerju, na?alost, nisam usamljena.
 
Stvaranje likova poput Petera Bergkvista, koji vas naprosto tjeraju da propitkujete svijet
oko sebe je maestralan ?in koji iziskuje duboku zahvalnost budu?i da budi u svakome
?itatelju duboko usnuli dio svijesti uslijed bjelosvjetske kontaminiranosti. Stani?, vode?i nas
kroz Peterov ?ivotni put, i suptilno ukazuju?i na njegove propuste i povremena bu?enja
svijesti do vrhunca spoznaje da je ?ivot i na? bitak op?enito ne?to sasvim suprotno od
njegovog dotada?njeg ?ivota, ?alje sna?nu poruku da je vrijeme da se probudimo i
osvrnemo oko sebe i napravimo vapiju?u promjenu u dana?njem svijetu. Svakako ne
smijemo zanemariti i pedago?ko-didakti?ku notu ovog romana koja se krije iza jednog
temeljitog ?kopanja?, istra?ivanja i iskustva koje je autor preto?io na papir i velikodu?no
podijelio sa svima nama i jo? jednom upozorio na opasnost koja vreba iz znati?elje, o?aja
i halapljivosti.
 
Jezik kojim je roman pisan prilago?en je svakome uzrastu. Razumljiv, nesputan, pitak i vrlo
otvoren omogu?uje nesmetano pra?enje radnje i promi?ljanje dok se ?guta?. Iako pomalo
gorak, sve se to lijepo na kraju poslo?i.
 
Na kraju, kraja nema. Na? um, na?i Peteri i na?a djela ostaju kao stalni podsjetnik da je
svatko od nas du?an taksi ratu. Niti jedna na?a misao, rije?, djelo ne?e pro?i nezapa?eno i
neka?njeno. Svakome od nas ?e biti su?eno u skladu s tim. Ne ?ekajmo da izgubimo sve
poput na?eg junaka, nego se zapitajmo na trenutak ?to smo to danas u?inili bez obzira na
prirodu djela. Naposljetku, postoji ne?to dobro na ovom svijetu i za to se vrijedi boriti, a
autoru hvala ?to nam je ovim romanom ostavio vje?nu potvrdu gore navedenih rije?i.
 
  Livno, 2017. Profesor Anja Maksi?
 
 
 
 
POEZIJA
Biseri ispod In?a, IP Mladost, Bijeljina, 1998.
Poetske kovanice iz Kre?eva, ?tamparija Fojnica, 2001.
Zlatni stihovi, ?tamparija Fojnica, 2002.
Pe?at moje du?e, Blicdruk Centar, Sarajevo, 2003.
?ivot je poezija, Prosperitet, Sarajevo, 2005.
Tebi ljubavi, HKD Napredak, Kre?evo, 2005.
Bosnom do Hercegovine, koautor sa I.M.Andri?em, Sarajevo,
Kad sam bio dijete, S&A Company, Sarajevo, 2006.
Anticiklona, ?tamparija Fojnica, 2006.
Epske pjesme Ante Stani?a, ?tamparija Fojnica, 2006.
Kre?evski kod, ?tamparija Fojnica, 2008.
Stotinu i jedna pjesma, ?tamparija Fojnica, 2009.
Jesen ?ivota, ?tamparija Fojnica, 2011.
Hodo?a??e, ?tamparija Fojnica, 2013.
Pjesme od A do Z, ?tamparija Fojnica, 2015.
Zalazak sunca, ?tamparija Fojnice, 2017.
PROZA
Istinita bajka, roman, Arka pres, Sarajevo, 2006.
Tko umije njemu dvije, roman, ?tamparija Fojnica, 2010.
A samo je jednom pogrije?io, roman, ?tamparija Fojnica, 2011.
Tragovi sudbine, pripovijetke, ?tamparija Fojnica, 2012
?ovjek jakog srca, roman, ?tamparija Fojnica, 2012.
Gdje je moja zvijezda, roman, ?tamparija Fojnica, 2013.
Bako, za?to pla?e?, roman, ?tamparija Fojnica, 2014.
Bili su k'o bra?a, roman, ?tamparija Fojnica, 2015.
Ljubavne pri?e i pjesme, ?tamparija Fojnica, 2015.
I Bogu treba pomo?, roman, ?tamparija Fojnica, 2016.
?ivot ispostavlja ra?une, roman, ?tamparija Fojnica 2017.
Bijeg bez povratka, roman, ?tamparija Fojnica, 2018.
DUHOVNOST I ESEJISTIKA
Ti si kormilar svoga ?ivota, ?tamparija Fojnica, 2004.
Zlatna pravila ?ivota, Prosperitet, Sarajevo, 2005.
Mudrost ?ivljenja, ?tamparija Fojnica, 2008.
Nad?ivjeti sebe, narodne izreke, ?tamparija Fojnica, 2009.
Nadnaravnost, pripovjetke o nadnaravnim ljudima, ?tamparija Fojnica, 2010.
?ivotni putokazi, eseji, mudrost ?ivljenja, ?tamparija Fojnica, 2015.
Moje vi?enje ?ivota, ?tamparija Fojnica, 2018.
Pjesnik i spisatelj Ivo Mijo Andri?, Digitalne knjige, Zagreb, 2019.
Navigatori ?ivota, HKD Napredak, podru?nica Kre?evo, 2019.
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili ?etiri knjige gospodina Ante Stani?a. Te knjige
mo?ete preuzeti ukoliko svojim mi?em kliknete na bilo koji od sljede?ih linkova
Pjesnik i spisatelj Ivo Mijo Andri?; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/stanic.php
 
?ivot ispostavlja ra?une; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/stanic2.php
 
Bili su k'o bra?a; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/stanic3.php
 
Navigatori ?ivota; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/stanic4.php
 
 
  
  
 
 
PREDGOVOR
 
PRESUDA
U ZATVORU
O MENI
PRVI AUTO I PRODAJA CIGARETA
JO? UVIJEK U ZATVORU
GIMNAZIJA I DROGA
U KAZNENO POPRAVNOM DOMU
BIJEG OD ARMIJE
ZALJUBLJIVANJE I KUPNJA VILE
KUPNJA PICERIJA DURANGO
POSJETA BRATA I RODITELJA
AVANTURA
KUPNJA JAGUAR
MO? NOVCA
INTUICIJA
DO?AO VRAG PO SVOJE
IZLAZAK IZ ZATVORA
NA SLOBODI
SUSRET S CRISTINOM
CRISTINA U BOLNICI
?IVOT TE?E
UPOZNAVANJE S KAROLINE
?IVOT S KAROLINE
VRA?AM SE DROGI
SELIM U STOKHOLM
KOD ROZITINIH RODITELJA
?SILOVANJE"
TRA?IO SAM ?SILOVANU" DJEVOJKU
ROZITIN BRAT U ?TOKHOLMU
ODUZETA DROGA ANTONYJU
PUNOMO? ROZITI
PONOVO U ZATVORU
MAMI NA SAHRANI
IZLAZAK IZ ZATVORA
SASTANAK S NEPOZNATIM ?OVJEKOM
O DROGI
BIZNIS S PI?EM I CIGARETAMA
BJE?ANJE OD SAMOG SEBE
OTPUTOVAO OCU NA SAHRANU
PONOVO U PATAJI I BIJEG ZA ?VEDSKU
OD DILERA DO VELIKOG VJERNIKA
UNUTRA?NJA BORBA
POSLIJE TRI GODINE
?IVOT ISPOSTAVLJA RA?UNE
 
BILJE?KA O AUTORU
SADR?AJ
 
7
9
11
15
17
20
23
26
28
31
36
38
40
42
44
47
50
53
59
61
68
71
72
76
79
83
87
93
95
102
111
115
117
131
134
138
141
145
148
154
157
162
166
169
172
 
174
176
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present