Ro?en je 2.2.1942. godine u Crni?kom Kameniku kod Kre?eva.
 Osnovnu ?kolu zavr?io je u Fojnici, a U?iteljsku ?kolu u Sarajevu.
 Nakon zavr?etka U?iteljske ?kole, pet godina je radio kao u?itelj
  u kre?evskom kraju.
 
 Godine 1969. odlazi sa suprugom Lucom na privremeni rad u
 Njema?ku. Tu stje?e po?etni kapital te bogato radno i ?ivotno
 iskustvo, koje ga kasnije usmjerava na pokretanje i razvijanje
 privatnog biznisa. U tom poslu roditeljima se pridru?uju i trojica
 sinova: Zvjezdan, Svjetlan i Goran, koji nastavljaju poduzetni?ku
 obiteljsku tradiciju i danas su vlasnici tvrtki koje posluju u BiH i
  Hrvatskoj.

  Uporedo s poslovnim aktivnostima, Anto Stani? bavi se i knji?evnim stvarala?tvom. Do sada je
 objavio vi?e od 30 knjiga poezije i proze. Poetske i knji?evne radove objavljuje u ?asopisima i
 listovima te na radijskim i televizijskim programima. Snimio je i film pod naslovom "Pe?at moje du?e"
 u kome prezentira svoje pjesni?ko stvarala?tvo.
  
 O knjigama Ante Stani?a pisali su brojni profesori, knji?evnici i knji?evni kriti?ari. Djela su mu
 prevedena na vi?e stranih jezika. Roman "Bako, za?to pla?e?" progla?en je 2014. romanom godine
 od Udru?enih 48 TV stanica Srbije.
 
 Utemeljitelj je i predsjednik Knji?evne zaklade/fondacije "Fra Grgo Marti?" iz Kre?eva.
 
 ?lan je Dru?tva pisaca BiH, Dru?tva hrvatskih knji?evnika HB, te Akademije znanosti u umjetnosti
 u Mostaru.
  
 
 
 
 
e-mail adresa: stanicanto@hotmail.com
 
 
 
 
UVODNA RIJE? PRIRE?IVA?A
Pred Vama je knjiga o djelu autora Ive Mije Andri?a koji je, van svake sumnje, zadu?io
literaturu Bosne i Hercegovine i Hrvatske, pa i ?ire. Autora, koji du?e od pola stolje?a
strpljivo ispisuje na tisu?e stranica poezije, proze, aforizama, eseja, knji?evnih prikaza i
dramskih tekstova. U tom dugom razdoblju, Andri? je objavio blizu 50 knjiga koje su
pohranjene u nacionalnim i mnogim gradskim knji?nicama u dvije spomenute dr?ave. Njegovi
knji?evni i stru?ni radovi desetlje?ima su zastupljeni na stranicama velikog broja listova i
?asopisa na prostorima ex-YU i diljem svijeta. Poezija i aforizmi prevedeni su mu na
desetak jezika.
Uz sve naprijed navedeno, treba re?i i zapisati, kako je rije? o autoru ?ije bogato knji?evno
djelo, ?itala?ka javnost relativno malo poznaje. ?ije rukopise nakladnici u pravilu zaobilaze.
O ?ijim se djelima knji?evna kritika rijetko ogla?ava. Koga pre?u?uju ?ak i oni kriti?ari i
prikaziva?i knjiga o ?ijim je rukopisima ili knjigama Andri? napisao i objavio veliki broj
recenzija, osvrta i knji?evnih prikaza, kako u listovima i ?asopisima, tako i svojim
esejisti?ko-prikaziva?kim knjigama. I na koncu, ?ije ime i djelo ne?ete prona?i niti u jednoj
va?nijoj antologiji objavljenoj u zadnjih tridesetak godina, za ?to zasluge pripadaju njihovim
marnim i ?objektivnim? sastavlja?ima.
U pripremi ove knjige prikupljeni su svi raspolo?ivi osvrti, eseji, zapisi, recenzije i knji?evni
prikazi o knji?evnom djelu Ive Mije Andri?a koji se objavljivani u njegovim knjigama u vidu
predgovora ili pogovora te u listovima ?Oslobo?enje? i ?Ve?ernje novine? Sarajevo, ?Front
slobode? i ?Tuzlanski list? Tuzla, ?Dnevni list? Mostar, na stranicama portala ?Digitalne
knjige?, kao i u knji?evnim ?asopisima, ?Most?, ?Motri?ta?, ?Hrvatska misao?? Neki ranije
objavljeni prikazi, izgubljeni su u vrijeme ratne opsade Sarajeva u kome je Andri? ?ivio
do2004. godine. Zato, na ovom mjestu vrijedi barem spomenuti kako su u prijeratnom
periodu o njegovim pjesmama i knjigama, izme?u ostalih, pisali: Ivan Fogl, Pero ?imunovi?,
Slavko Leovac, Muris Idrizovi?, ?piro Matijevi?, Rizo D?afi?, Risto Trifkovi?, Du?ko
Trifunovi?, Zoran Jovanovi?, Petar Paji?, Branislav Brana Petrovi? i Muharem Pervi?.
Za vrijeme rata u Sarajevu, Andri? je napisao vi?e od 800 pjesama i preko 800 stranica
dnevni?kih bilje?ki, koje su do dana?njeg dana ostale netaknute, jer za njih nitko nije
pokazao nikakav interes. Od druge polovice devedesetih godina do danas objavio je vi?e
od 40 knjiga. O tim knjigama, preciznije re?eno: o nekima od njih, pisalo je jedva
petnaestak autora. Rije? je uglavnom o njegovim bliskim kolegama i kolegicama, od kojih
neki vi?e nisu me?u ?ivima (Atif Kujund?i?, Velimir Milo?evi?, Vojislav Vujanovi?, Neven
Peri?). Hrvatska knji?evna kritika, uz nekoliko izuzetaka, gotovo je u potpunosti izgubila iz
vida njegove knjige koje su objavljene u Zagrebu. Zbog slabog interesa nakladnika za
Andri?eve knji?evne rukopise, ve?ina tih naslova objavljena je na portalu ?Digitalne knjige?
i u vlastitoj nakladi autora u simboli?nim tira?ima za njegove osobne potrebe.
 
Svi istaknuti razlozi opredijelili su prire?iva?a da pripremi ovu knjigu, kako bi se ?itatelje
pobli?e upoznali, makar sa onim Andri?evim djelima o kojima su pisali neki od njegovih
kolega i kolegica, manje ili vi?e poznatih pisaca iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
 
Nadamo se da ?e u godinama koje slijede, Ivo Mijo Andri? i njegovo djelo, na?i mjesto
koje zaslu?uju u knji?evnostima Hrvatske i Bosne i Hrcegovine. Dakako i na ?irim
prostorima, gdje su autor i njegovo djelo desetlje?ima prisutni.
Ako se to i ne desi za njegovog ?ivota, ponadajmo se da ?e se ostvariti barem kad pisca
vi?e ne bude me?u nama. Kako se, uostalom, doga?alo nekim, danas veoma poznatim
autorima koji su, tek nakon smrti, priznati i slavljeni za svoja knji?evna postignu?a.
(Ujevi?, ?imi? ?)
Tako je to sa piscima i umjetnicima u malim zemljama, gdje se kultura do?ivljava kao teret,
a ne kao pokreta? individualnog i dru?tvenog napretka i razvitka.
  Anto Stani?
 
 
 
 
POEZIJA
Biseri ispod In?a, IP Mladost, Bijeljina, 1998.
Poetske kovanice iz Kre?eva, ?tamparija Fojnica, 2001.
Zlatni stihovi, ?tamparija Fojnica, 2002.
Pe?at moje du?e, Blicdruk Centar, Sarajevo, 2003.
?ivot je poezija, Prosperitet, Sarajevo, 2005.
Tebi ljubavi, HKD Napredak, Kre?evo, 2005.
Bosnom do Hercegovine, koautor sa I.M.Andri?em, Sarajevo,
Kad sam bio dijete, S&A Company, Sarajevo, 2006.
Anticiklona, ?tamparija Fojnica, 2006.
Epske pjesme Ante Stani?a, ?tamparija Fojnica, 2006.
Kre?evski kod, ?tamparija Fojnica, 2008.
Stotinu i jedna pjesma, ?tamparija Fojnica, 2009.
Jesen ?ivota, ?tamparija Fojnica, 2011.
Hodo?a??e, ?tamparija Fojnica, 2013.
Pjesme od A do Z, ?tamparija Fojnica, 2015.
Zalazak sunca, ?tamparija Fojnice, 2017.
PROZA
Istinita bajka, roman, Arka pres, Sarajevo, 2006.
Tko umije njemu dvije, roman, ?tamparija Fojnica, 2010.
A samo je jednom pogrije?io, roman, ?tamparija Fojnica, 2011.
Tragovi sudbine, pripovijetke, ?tamparija Fojnica, 2012
?ovjek jakog srca, roman, ?tamparija Fojnica, 2012.
Gdje je moja zvijezda, roman, ?tamparija Fojnica, 2013.
Bako, za?to pla?e?, roman, ?tamparija Fojnica, 2014.
Bili su k'o bra?a, roman, ?tamparija Fojnica, 2015.
Ljubavne pri?e i pjesme, ?tamparija Fojnica, 2015.
I Bogu treba pomo?, roman, ?tamparija Fojnica, 2016.
?ivot ispostavlja ra?une, roman, ?tamparija Fojnica 2017.
Bijeg bez povratka, roman, ?tamparija Fojnica, 2018.
DUHOVNOST I ESEJISTIKA
Ti si kormilar svoga ?ivota, ?tamparija Fojnica, 2004.
Zlatna pravila ?ivota, Prosperitet, Sarajevo, 2005.
Mudrost ?ivljenja, ?tamparija Fojnica, 2008.
Nad?ivjeti sebe, narodne izreke, ?tamparija Fojnica, 2009.
Nadnaravnost, pripovjetke o nadnaravnim ljudima, ?tamparija Fojnica, 2010.
?ivotni putokazi, eseji, mudrost ?ivljenja, ?tamparija Fojnica, 2015.
Moje vi?enje ?ivota, ?tamparija Fojnica, 2018.
Pjesnik i spisatelj Ivo Mijo Andri?, Digitalne knjige, Zagreb, 2019.
Navigatori ?ivota, HKD Napredak, podru?nica Kre?evo, 2019.
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili ?etiri knjige gospodina Ante Stani?a. Te knjige
mo?ete preuzeti ukoliko svojim mi?em kliknete na bilo koji od sljede?ih linkova
Pjesnik i spisatelj Ivo Mijo Andri?; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/stanic.php
 
?ivot ispostavlja ra?une; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/stanic2.php
 
Bili su k'o bra?a; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/stanic3.php
 
Navigatori ?ivota; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/stanic4.php
 
 
  
  
 
 
UVODNA RIJE? PRIRE?IVA?A
ANDRI?EVO PJESNI?KO STVARALA?TVO
 
Prolegomena za ljudsku i pjesni?ku pojavu - Ivo Mijo Andri?
De facto
A propos
Podnebesje
Poniranje
Slovo o mostu
Pisma iz opsade
Kad ptice za?ute
Zanavljanje svijeta
?ivot je voda
Andri?eva poezija za djecu
Eti?ka i esteti?ka izdvojenost Andri?eve pojave
Ideja Mosta u pjesniku ?ivi
Opsada je pakao na zemlji
Umije?e samovanja
Pjesme iz Sarajevskog pakla
Godine kad ptice ?ute
?ivot poslije rata
Sonetne zvijezde sjaje punim sjajem
Gdje vlada pjesma ? tu vlada sre?a
Sonetima oko sebe
Pou?no lirsko domoljubno ?tivo
Zavi?aj u pjesnikovom djelu
Oslonac u sebi i svome porijeklu
Poetske posvete zavi?aju
Snovi?enje pjesmina daha
Pokora za pokajnike
Pismo umjesto knji?evne kritike
Nove pjesme sa zapada
 
ANDRI?EVA POEZIJA ZA DJECU
 
Nad toplinom tu?nog radijatora
Gorka istina u pjesma za djecu
?armanntne pjesmice o hrani i pi?u
Primijenjena poezija
Majka i otac u knjizi pjesni?ke ljubavi
Tu?ne i vedre pjesme za najmla?e
Djeca su najvjerniji ?itatelji
?aj s pjesmom, molim
Ljekovitost poezije
 
ANDRI?EVE PROZNE KNJIGE
 
Duh za kruh
Prva sindikalna monografija
Sindikat ju?er i danas
Zabilje?ka o piscu na djelu
Djelo posve?eno piscima
Aforizmom protiv dru?tvenih nepravdi
Aforizam je ?iv - epigram je zdrav
?itanje i zapisivanje
Pri?e iz svakodnevnog ?ivota
Korizmeni aforizmi
Andri?ev uspje?ni dramski izlet
?itala?ki pogled na stvarala?tvo Ive Mije Andri?a
BIOBLIOGRAFIJA I. M. Andri?a
OBJAVLJENA DJELA
ZASTUPLJENI AUTORI
BILJE?KA O PRIRE?IVA?U
SADR?AJ
 
7
 
10
 
11
15
18
21
23
26
29
31
33
36
39
41
52
59
61
63
66
68
71
75
78
80
84
88
92
96
102
105
108
 
114
 
115
122
125
128
131
134
137
140
142
 
144
 
145
147
151
155
160
163
168
172
177
181
184
187
 
194
196
201
202
204
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present