Slobodan Pavlović, rođen je 07.04.1937. godine. Studije
 

psihologije završava na Filozofskom fakultetu - odsjek za .

 

psihologiju, Univerzitet u Ljubljani. Magistrirao na

 

Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli, doktorirao na

 Filozofskom fakultetu - odsjek za psihologiju, Univerziteta
 u Sarajevu.
 

 

 Do početka rata u BiH, kao psiholog zaposlen u Koksno
 hemijskom kombinatu u Lukavcu. U toku rata nalazi se na
 dužnosti psihologa u Armiji BiH. Nakon rata do penzionisanja
 radi na Psihijatrijskoj klinici UKC Tuzla, danas vodi privatnu
  
ordinaciju za Kliničku i industrijsku psihologiju u Tuzli.
 
U toku rata, započinje sa istraživanjima u oblasti psihičke traume (i danas radi na tome),
što su bili predmeti magistarskog i doktorskog rada. Do sada objavio, ili učestvovao na
Kongresima ili Simpozijima, sa 51 radom kao autor ili koautor, od toga 14 u inozemstvu
 

Dugogodišnji suradnik Instituta zaštite na radu Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, na izradi

eleborata za radna mjesta sa posebnim uvjetima rada i radna mjesta za skraćenje radnog

vremena (Rudnici Pljevlja; Koksara Lukavac); Dugogodišnji suradnik Instituta za zaštitu

u Tuzli (rad na elaboratima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uvjetima rada).
Suradnik (i danas) Svetovnega slovenskega kongresa - konfernce slovenskih zdravnikov
iz sveta in Slovenije. Dugogodišnji suradnik Domova zdravlja u Gračanici i Srebreniku.
 

U ranijem periodu obavlja različite dužnosti u Društvu psihologa BiH i Jugoslavije Komisije za

(Predsjednik društva psihologa BiH; član Izvršnog odbora Društava psihologa Jugoslavije;
Predsjednik psihodijagnostička sredstva Jugoslavije). Danas član društva psihologa FBiH.
 
Nosilac više priznanja za društveni i strukovni rad.
 
  
 
 
 
e-mail adresa: slavicap@bih.net.ba
 
 
 
 
 
Recenzija za knjigu S.Pavlovića:
 
POREMEĆAJ INTELEKTUALNO - KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI KOD PSIHIČKI
TRAUMATIZIRANIH RATNIH VETERANA
 
Rukopis pod naslovom „Poremećaj intelektualno - kognitivnih sposobnosti kod psihički
traumatiziranih ratnih veterana"" autora Slobodana Pavlovića, obuhvata 108 kartica
teksta organizovanog u 30 poglavlja sa devet slika, jednom tabelom i listom
upotrebljenih referenci.
 
Tekst je logično raspoređen i uklopljen u dvije velike cjeline koje bi mogli označiti kao
(1) sumarni teorijski pregled neuropsihološkog pristupa funkcionisanju centralnog
nervnog sistema u oblasti intelektualnih i kognitivnih procesa i (2) istraživački dio u
kojem su prikazani odgovarajući dijelovi vlastitog istraživanja koje je autor proveo u
okviru svoje doktorske disertacije "Kognitivno-emocionalne promjene kod ratnih
veterana sa razvijenim PTSP nakon rata u Bosni i Hercegovini"(2003).
 
U uvodu su sadržane osnovne naznake problema obrađenih u knjizi i razlog izbora
predmeta proučavanja, koji autor vidi u činjenici da su donedavno bila vrlo rijetka
neuropsihološka istraživanja fiziološke podloge nastanka intelektualnih i spoznajnih
teškoća u toku posttraumatskog stresnog poremećaja .
 
Pošto autor želi da podrobnije ispita vezu između ispoljenog PTSP i funkcija centralnog
nervnog sistema, sljedeća poglavlja (3. do 17.) predstavljaju prikaz pojedinih dijelova
mozga i njihovih uloga u odvijanju složenih procesa i svakodnevnih ponašajnih aktivnosti,
uz naglasak na poremećajima koji nastaju prilikom njihovih oštećenja i disfunkcija.
 
Poglavlja 10.,11. i 12. predstavljaju razmatranje o vezi između intelektualnog i
kognitivnog funkcionisanja (kako nesmetanog tako i poremećenog). Najviše pažnje
posvećeno je pamćenju kao izuzetno složenoj i važnoj kognitivnoj funkciji. Naredna tri
poglavlja se bave predmetom koji predstavlja osnovnu teorijsku podlogu za istraživački
dio rada. Prikazana je neurobiologija posttraumatskog stresnog poremećaja i novija
istraživanja i saznanja o odnosu PTSP i pamćenja.
 
Drugi, dio rada ( poglavlja 19.-30., u priloženom rukopisu) posvećen je rezultatima
autorovog opsežnog istraživanja intelektualnog funkcionisanja i poremećaja pamćenja
kod ratnih veterana u Bosni i Hercegovini u poslijeratnom periodu.
Detaljno je prikazano istraživanje i interpretirani su rezultati neuropsihološkog testiranja
velike grupe ratnih veterana nekoliko godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini.
Iako su tokom rata gotovo svi sudionici u istraživanja bili izloženi izrazito traumatičnim
iskustvima i nose posljedice tih psiholoških trauma, nisu kod svih ispoljeni simptomi PTSP.
 
Upravo to je dalo mogućnost autoru da izvrši upoređivanje karakteristika intelektualnog
i kognitivnog funkcioniranja veterana sa i bez manifestovanog posttraumatskog
stresnog poremećaja.
 
Da bi uspješno izveo svoj ambiciozni projekat, dr. Slobodan Pavlović je morao da obavi
impresivan klinički psihološki rad testiranja, prikupljanja i obrade podataka od grupe 300
ratnih veterana i, posebno, individualnog neuropsihološkog ispitivanja 50 sudionika iz
grupe ratnih veterana sa jasno ispoljenim posttraumatskim stresnim poremećajem.
 
Sakupljen je veliki broj testovnih podataka o različitim aspektima kognitivnih i
intelektualnih funkcija, odnosno o nizu disfunkcionalnosti koje su znatno izraženije kod
ratnih veterana sa ispoljenim PTSP nego kod onih bez manifestnih simptoma tog
poremećaja.
 
Rezultati ovog istraživanja uvjerljivo izvještavaju o dugoročnom razarajućem djelovanju
PTSP na intelektualno i kognitivno funkcionisanje ratnih veterana. Nalazi koje je autor
izložio u ovom djelu, u skladu su sa rezultatima dosadašnjih istraživanja u svijetu i sa
nalazima rijetkih neuropsiholoških ispitivanja kod nas.
 
Knjiga je pisana jednostavnim i čitljivim jezikom, uz upotrebu razumljive terminologije i
standadnih naziva, tako da je tekst moguće lako pratiti. Autor koji je klinički psiholog sa
ogromnim iskustvom, unio je i primjere iz vlastite prakse, i da je takvih priloga više, to bi
predstavljalo značajan dodatni kvalitet ove knjige.
 
Čitalac koji traži uvijek najnovije podatke u oblasti koja ga zanima, može se osjetiti
pomalo uskraćenim, jer je tekst samo djelimično prerađen dio autorove doktorske
disertacije pa, iako je prošlo desetak godina od dovršenja opisanog istraživanja, u
knjizi nisu zastupljeni neki noviji pristupi i odgovarajuće reference (naprimjer neka
istraživanja sa ratnim veteranima koje je provela doc.dr. M.Koso-Drljević).
 
Dva dijela knjige (koje bi, kao što je rečeno, mogli označiti kao teorijski i istraživački)
prilično su uravnoteženo ukomponovani u ovom radu.
  U Sarajevu, 26.11.2014. prof.dr. sc Renko Đapić
 
 
 
 
  
Metodologija za utvrđivanje psiholoških zahtjeva za radna mjesta
Metodologije za utvrđivanje psiholoških karakteristika ličnosti, potrebnih
za obavljanje određenih poslova i radnih zadataka;
Metodologije za utvrđivanje psiholoških karakteristika ličnosti, potrebnih
(rađene za interne potrebe Koksare Lukavac).
 
Autor «Priručnika za dijagnostiku (identifikaciju) traumatskog događaja i
simptoma Posttraumatskog stresnog poremećaja».
Autor knjiga: «Ratna trauma - psihički poremećaj u toku rata»,
i «Poremećaj intelektualnih sposobnosti kod psihički traumatiziranih osoba»,
orginalan naučno-istraživački rad - Doktorska
disertacija.
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili dvije knjiga gospodina Slobodana Pavlovića.
Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji
od sljedećih linkova
 
Ratna trauma - psihički poremećaj u toku rata; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/pavlovic2.php
 
Poremećaj intelektualnih i kognitivnih sposobnosti kod psihički
traumatiziranih ratnih veterana; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/pavlovic3.php
 
 
  
  
 
 
Recenzija prof dr sc Renko Đapić
Recenzija prof dr sc Ismet Dizdarević
Uvod
 
Moždana organizacija i lokalizacija pojedinih psihičkih funkcija
 
Veliki mozak
Čeoni dijelovi velikog mozga (frontalni režanj)
Sljepoočni (temporalni) dijelovi velikog mozga
Tjemeni (parijetalni) dijelovi velikog mozga
 
Potiljačni (okcipitalni) dijelovi velikog mozga
Mali mozak
 
Intelektualne sposobnosti (inteligencija)
 
Kognitivne sposobnosti – pamćenje
 
Neurobiologija posttraumatskog stresnog poremećaja i pamćenje
 
Dosadašnja istraživanja
 
Rezultati istraživanja intelektualnih i kognitivnih poremećaja
kod ratnih veterana, nakon rata u Bosni
 
Formiranje uzorka - određivanje kriterijskih varijabli
Rezultati istraživanja
 
Traumatsko iskustvo ratnih veterana sa i bez PTSP
 
Karakteristike PTSP kod ratnih veterana
Intelektualno funkcioniranje ratnih veterana sa i bez PTSP
 
Globalni indikator, koeficijent opće inteligencije (IQ)
Parcijalni indikatori verbalne (VIQ) i neverbalne
NIQ) inteligencije
 
Globalni indikator umne efikasnosti, količnik
umnog rada (SQ)
 
Indeks mentalne deterioracije (%MD)
 
Intertestna varijabilnost
 
Kognitivno funkcioniranje - poremećaji pamćenja
 
Osvrt na istraživanje
 
Reference
 
Biografski podaci
 
Sadržaj
 
7
 
13
 
25
 
29
 
32
 
32
 
39
 
43
 
45
 
47
 
48
 
56
 
65
 
85
 
103
 
 
107
 
113
 
115
 
118
 
124
 
129
 
134
 
 
137
 
 
140
 
 
145
 
156
 
168
 
172
 
182
 
186
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present