Slobodan Pavlović, rođen je 07.04.1937. godine. Studije
 

psihologije završava na Filozofskom fakultetu - odsjek za .

 

psihologiju, Univerzitet u Ljubljani. Magistrirao na

 

Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli, doktorirao na

 Filozofskom fakultetu - odsjek za psihologiju, Univerziteta
 u Sarajevu.
 

 

 Do početka rata u BiH, kao psiholog zaposlen u Koksno
 hemijskom kombinatu u Lukavcu. U toku rata nalazi se na
 dužnosti psihologa u Armiji BiH. Nakon rata do penzionisanja
 radi na Psihijatrijskoj klinici UKC Tuzla, danas vodi privatnu
  
ordinaciju za Kliničku i industrijsku psihologiju u Tuzli.
 
U toku rata, započinje sa istraživanjima u oblasti psihičke traume (i danas radi na tome),
što su bili predmeti magistarskog i doktorskog rada. Do sada objavio, ili učestvovao na
Kongresima ili Simpozijima, sa 51 radom kao autor ili koautor, od toga 14 u inozemstvu
 

Dugogodišnji suradnik Instituta zaštite na radu Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, na izradi

eleborata za radna mjesta sa posebnim uvjetima rada i radna mjesta za skraćenje radnog

vremena (Rudnici Pljevlja; Koksara Lukavac); Dugogodišnji suradnik Instituta za zaštitu

u Tuzli (rad na elaboratima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uvjetima rada).
Suradnik (i danas) Svetovnega slovenskega kongresa - konfernce slovenskih zdravnikov
iz sveta in Slovenije. Dugogodišnji suradnik Domova zdravlja u Gračanici i Srebreniku.
 

U ranijem periodu obavlja različite dužnosti u Društvu psihologa BiH i Jugoslavije Komisije za

(Predsjednik društva psihologa BiH; član Izvršnog odbora Društava psihologa Jugoslavije;
Predsjednik psihodijagnostička sredstva Jugoslavije). Danas član društva psihologa FBiH.
 
Nosilac više priznanja za društveni i strukovni rad.
 
  
 
 
 
e-mail adresa: slavicap@bih.net.ba
 
 
 
 
Recenzije rukopisa "RATNA TRAUMA - PSIHIČKI POREMEĆAJ U TOKU RATA"
Recezent : Prof. dr. mrd. sc. Osman Sinanović, neuropsihijata
Redovni profesor Univerziteta u Tuzli
Šef odjela za kliničku neurofiziologiju i neuromuskularne bolesti
Univerzitetsko klinički centar Tuzla
Trnovac bb (75000 Tuzla)
E/mail: osman.sinanovic @ukctuzla.ba
Rukopis RATNA TRAUMA - PSIHIČKI POREMEĆAJ, autora Slobodana Pavlovića, kliničkog
psihologa i doktora nauka iz područja psihologije, predstavlja kombinaciju teoretskih
razmatranja ratne psihičke traume i prikaza pojedinih slučajeva iz bogate vlastite
prakse.
U uvodnom dijelu, autor objašnjava što je stres i koje su njegove karakteristike, zatim
se fokusira na traumatski stres odnosno psiho traumu, prikazujući psihoanalitički,
biološki i psihoformativni model psihotraume. Nadalje, objašnjava prirodu stresa i
stresore u ratu te dinamiku psihičkog sloma. Ovo potonije ilustruje primjerom iz prakse
koji je vrlo edukativan i zanimljiv, kako za obrazovane laike, tako i za psihologe,
psihijatre, neuropsihijatre.
U podpoglavlju Historijat psihičke traume, razvoj dijagnostike nas podsjeća kako je to u
teoriji „počelo"", a potom nas podsjeća kako su gubici u ratu zbog psihičke traume
nadrastali gubitke zbog fizičkog ranjavanja. Predstavljanje Postraumatskog stresnog
poremećaja (PTSP) je vrlo dobro poslozeno, didaktički jasno i obogaćeno primjerima iz
vlastite prakse, uključuje dijagnostičke kriterije i dijagnostički pristup osobi sa
simptomima ovog poremećaja, te njegovu neurobiologiju, faktore rizika za njegov razvoj
(starost, obrazovni status bračno stanje, rani razvoj u porodičnom setingu, psihičke
smetnje u djetinjstvu, predratnom periodu, traume u djetinjstvu), pregled psihičke
traume nakon rata u BiH, psihičke poremećaje kod ratnih veterana nakon rata u našoj
zemlji, somatske smetnje i emocionalno funkcioniranje kod psihički traumatiziranih
osoba, agresiju kao prateću pojavu PTSP-a, te zloupotrebu alkoholnih pića i pušenje
cigareta u toku rata, kao i PTSP kod teško ranjenih vojnika .
Na kraju knjige Slobodan Pavlović se osvrće na jedan vrlo značajan segment, rekao
bih kolektivne psihološke traume, dijela BiH društva, psihološki poremećaj kao posljedicu
genocida u Bosni i Hercegovini, opet dodajuci ilustrativne primjere svojih tvrdnji.
Završni dio rukopisa je posvećen iskustvima iz prakse sa terapijskim mogućnostima
psiho traumatiziranih osoba.
Rukopis sadrži i popis značajnog broja relevantnih publikacija, koje je autor koristio
prilikom pisanja, među kojima su i njegovi radovi koje je do sada objavio.
O psihološkoj traumi i njenim posljedicama sve se više piše i istražuje i u našoj zemlji.
Ovaj rukopis je vrlo vrijedno djelo koje obogaćuje, ne tako veliki opis napisanih
tekstova na ovu temu u Bosni i Hercegovini. Njegova vrijednost se ogleda u prostoj
činjenici da je napisana od strane vrlo educiranog kliničkog psihologa, koji ima
neposredna iskustva u radu sa traumatiziranim osobama, u toku rata i nakon
njegovog završetka. Pisan je razumljivo i obogaćen brojnim primjerima iz prakse.
Može poslužiti ne samo kao dobra informacija nego i kao vrlo edukativno štivo za sve
one kojih se trauma tiče - profesionalce u oblasti mentalnog zdravlja, ali i za studente
psihologije, specijalizante psihijatrije, novinare, političare i sve obrazovane laike koji
hoće da o psihološkoj traumi znaju više. Stoga od srca preporučujem, da bude čim
prije štampana.
  U Tuzli, novembra 2012, Prof. Dr. sc. O. Sinanović
 
 
 
 
  
Metodologija za utvrđivanje psiholoških zahtjeva za radna mjesta
Metodologije za utvrđivanje psiholoških karakteristika ličnosti, potrebnih
za obavljanje određenih poslova i radnih zadataka;
Metodologije za utvrđivanje psiholoških karakteristika ličnosti, potrebnih
(rađene za interne potrebe Koksare Lukavac).
 
Autor «Priručnika za dijagnostiku (identifikaciju) traumatskog događaja i
simptoma Posttraumatskog stresnog poremećaja».
Autor knjiga (u štampi): «Ratna trauma - psihički poremećaj u toku rata»,
i «Poremećaj intelektualnih sposobnosti kod psihički traumatiziranih osoba»
(u pripremi za štampu, orginalan naučno-istraživački rad - Doktorska
disertacija.
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili dvije knjiga gospodina Slobodana Pavlovića.
Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji
od sljedećih linkova
 
Ratna trauma - psihički poremećaj u toku rata; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/pavlovic2.php
 
Poremećaj intelektualnih i kognitivnih sposobnosti kod psihički
traumatiziranih ratnih veterana; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/pavlovic3.php
 
 
  
  
 
 
Recenzije rukopisa "RATNA TRAUMA PSIHIČKI POREMEĆAJ
U TOKU RATA»
Analiza sadržaja i načina njenog tretmana sadržanog u
rukopisu "Ratna trauma-psihički poremećaj u toku rata"
Uvod
Stres i njegove karakteristike
Traumatski stres - psihotrauma
Psihoanalitički model psihotraume
Biološki model psihotraume
Psihoformativni model psihotraume
Priroda stresa i stresovi u ratu
Dinamika psihičkog sloma
Gubici u ratu zbog psihičkih poremećaja
Historijat psihičke traume - razvoj dijagnostike
Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)
Strah, kao osnovna dimenzija PTSP
Kratak osvrt na neurobiologiju PTSP
Dijagnostički kriteriji PTSP
Prateći simptomi kod ratnih veterana sa PTSP
Dijagnostički pristup PTSP - Novi upitnik za dijagnostiku PTSP
Faktori rizika za razvoj PTSP
Rezultati dosadašnjih istraživanja
Somatske smetnje kod psihički traumatiziranih osoba
Psihička trauma i emocionalno funkcioniranje
Agresija kao prateća pojava u PTSP
Zloupotreba alkoholnih pića u toku rata
Konzumiranje cigareta u toku rata
Psihički poremećaj, kao posljedica genocida u Bosni i Hercegovini
PTSP kod teško ranjenih vojnika
Kratak osvrt na iskustva iz prakse
Reference:
Bilješka o piscu
Sadržaj
 
7
 
 
11
 
 
23
 
27
 
35
 
39
 
45
 
53
 
57
 
67
 
79
 
85
 
99
 
113
 
133
 
141
 
147
 
163
 
169
 
193
 
219
 
233
 
255
 
275
 
287
 
293
 
305
 
313
 
325
 
336
 
340
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present